ESPARADRAPO HIPOALERGICO SALVELOX POROSO BLANCO 5 X 2,5